ขั้นตอนการจองห้องประชุมออนไลน์

  1. ตรวจสอบตารางห้องประชุม
  2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองห้องประชุมออนไลน์ให้ครบถ้วน
  3. ตรวจทานและส่งแบบฟอร์มจองห้องประชุมออนไลน์
  4. กองกลางตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติการขอใช้ห้องประชุม
  5. กองกลางแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้ห้องทราบและบันทึกในตาราง