สัมมนากองกลาง ประจำปี 2566

album-images
album-images
album-images

สงกรานต์กองกลาง ประจำปี 2566

album-images
album-images
album-images

กิจกรรมทำบุญปีใหม่กองกลาง

album-images
album-images
album-images

กิจกรรมโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองกลาง KM Sharing Day ครั้งที่ 4

album-images
album-images
album-images

โครงการบริหารความเสี่ยง ภายใต้หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

album-images
album-images
album-images

โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงบวก (Creative Thinking)

album-images
album-images
album-images

กิจกรรม KM 2564

album-images
album-images
album-images

โครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon)

album-images
album-images
album-images

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองกลาง เรื่อง ตอบสนองกลยุทธ์ มุ่งสร้างทีมคุณภาพ

album-images
album-images
album-images

ด้วยรักและผูกพันเชาว์ สุขสุศรี

album-images
album-images
album-images