เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566  ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง “การสร้างความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง  และบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มจพ. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน – อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังนำพาบุคลากรไหว้พระทำบุญ และขอพรเสริมความปัง-โชคลาภ ตลอดปี 2566 ถึง  3 วัด ได้แก่  วัดบางแคน้อย  วัดภุมรินทร์กฎีทอง และวัดจุฬามณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกัน

ขวัญฤทัย -  ข่าว

เขียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566