ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  เวียนมาบรรจบครบ  218  ปี  (18 ตุลาคม 2565) โอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
 

เขียนเมื่อ 18 ต.ค. 2565