เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566  ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ระยะ 5 ปี”  ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566  โดยวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ฟังบรรยายและทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  โดยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง บรรยาย เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ระยะ 5 ปี  จากนั้นเดินทางสัมมนาเชิงปฎิบัติการต่อ  ณ โรงแรมริเวอร์ตัน - อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันที่ 22-23 เมษายน 2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีบุคลากรกองกลาง จำนวน 32 คน 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ 

เขียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566