ประกาศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลางในช่วงเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เขียนเมื่อ 22 มี.ค. 2565
เอกสารประกอบเรื่อง ประกาศ กองกลาง สนอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง ในช่วงเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด