นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยนางแอนนา ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สืบเนื่องจาก พระมหาทรงศักดิ์ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศนโยบายโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและประชาชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดจัดทำขึ้นประจำปี และจะรวบรวมภาพกิจกรรมจัดส่งทางจังหวัด โดย วัดปากน้ำ ได้เชิญ  มจพ.  มทร.ราชมงคลพระนครเหนือ รร.สตรีนนท์  รร.วัดปากน้ำ และชุมชนโดยรอบร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีจากทุกภาคส่วนกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป

ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ

เขียนเมื่อ 13 มิ.ย. 2565