คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  มจพ. โดยนางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล  นายสมเกษ จันทร์นาม และนางสาวอัจฉรา เมฆขยาย เข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  สำนักงานสีเขียว (Green Office )  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การตรวจประเมิน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ 

 

เขียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566