คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  มจพ. โดยนางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล  นายสมเกษ จันทร์นาม และ นางสาวอัจฉรา เมฆขยาย เข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office )  ณ  ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวและเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งทราบแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันที่  19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา 

ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ 

 

เขียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566