ภารกิจ

กลุ่มงานสารบรรณ

หน่วยธุรการ

 • งานด้านบุคคล
 • งานด้านการเงินและพัสดุ
 • งานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • งานด้านธุรการและสารบรรณ
 • งานบริการและติดต่อประสานงาน

หน่วยรับ-ส่งหนังสือ

 • งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • งานบันทึกเรื่องนำเสนอ
 • งานคัดแยกหนังสือ/จดหมาย
 • งานรับ-ส่งหนังสือภายนอก
 • งานรับ-ส่งหนังสือภายใน

หน่วยผลิตหนังสือและเอกสาร

 • งานสำเนาเอกสาร
 • งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร
 • งานบริการติดตั้งโทรศัพท์
 • งานจัดทำหนังสือและเอกสาร
 • งานร่าง-โต้ตอบหนังสือ

หน่วยจัดเก็บและรักษาหนังสือราชการ

 • งานกำหนดและคุมเลขที่ คำสั่งและเลขที่หนังสือออก
 • งานบริการค้นหาหนังสือและเอกสาร
 • งานจัดเก็บหนังสือภายนอก
 • งานจัดเก็บหนังสือภายใน
...
...