ภารกิจ

กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

หน่วยธุรการ

 • งานด้านธุรการและหน่วยสารบรรณ
 • งานด้านธุรการและหน่วยสารบรรณ
 • งานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • งานด้านการเงินและพัสดุ
 • งานด้านบุคคล

หน่วยบริการข้อมูลและข่าวสาร

 • งานทำจดหมายข่าวและหนังสือ
 • งานจัดทำแบบสอบถามและสำรวจความคิดเห็น
 • งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศอินเตอร์เน็ต

หน่วยประชุม

 • งานประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน
 • งานประสานประชุมกับหน่วยงานภายนอก/องค์กรภายนอก
 • งานประสานงานการจัดสัมมนาวิชาการ
 • งานประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
...