ภารกิจ

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ

หน่วยธุรการ

 • งานด้านธุรการและสารบรรณ
 • งานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • งานด้านการเงินและพัสดุ
 • งานด้านบุคคล

หน่วยบริการ ต้อนรับ และการประชุมและพิธีการ

 • งานจัดการนัดหมาย
 • งานต้อนรับแขก
 • งานบริการทั่วไป
 • งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
 • งานให้บริการห้องประชุม
 • งานให้บริการจองห้องประชุม
 • งานประชุมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพิธีการที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร

 • งานพิจารณาเรื่องนำเสนอ
 • งานเตรียมการประชุมของผู้บริหาร
 • งานอำนวยความสะดวกผู้บริหาร

หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 • งานดูแลรักษาจัดตกแต่งหอเฉลิมพระเกียรติฯ
 • งานจัดทำ/ดูแลเว็บไซค์
 • งานนำเยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ
 • งานนำเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ
 • งานประกาศเชิดชู ยกย่องคนดีศรีแผ่นดิน
 • งานส่งเสริมภาพลักษณ์
...
...