ข่าวสารทั้งหมด

banner

จดหมายข่าว (E-Newsleter) ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

ขอแนะนำจดหมายข่าว (E-Newsleter)ฉบับปฐมฤกษ์ ราย 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)จากศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม (Education Law and Industry Resources Information Center) หรือ ELIC อนุมัติการจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภายใต้สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ.มีบุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงานจำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า เบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนได้ที่ https://elic.kmutnb.ac.th/index.php หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ elic@op.kmutnb.ac.th หรือ QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ
banner

ผู้บริหารกองกลาง มจพ. ร่วมแสดงความยินดีในตำแหน่งใหม่

ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ของนางมุกดา จงชนะชววัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และนางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565ขวัญฤทัย ข่าว
banner

ผอ.และบุคลากรร่วมงานผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปี’65

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทอดผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 218 ปี 18 ตุลาคม ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จากนั้น เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

ผู้อำนวยการกองกลาง มจพ. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาขวัญฤทัย ข่าว
banner

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี' 65

ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 218 ปี (18 ตุลาคม 2565) โอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

กองกลาง มจพ. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงาน ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ