ข่าวสารทั้งหมด

banner

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงบวก (Creative Thinking)

เมื่อวันที่วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงบวก (Creative Thinking) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณบดี สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting โครงการการพัฒนาการคิดเชิงบวกมีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน สร้างกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจ ในงานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการ
banner

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามประกาศกองกลาง เรื่อง การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 215 (host) ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยาย 34 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY” โดย คุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ Chief Executive Officer SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. และหัวข้อ “Green Building in Action” โดย คุณนิษฐา ภูษาชีวะ Associate Director : Building Certification บริษัท SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. สืบเนื่องจากโครงการรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building เป็นการบูรณาการเข้ากับโครงการของมหาวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการลดการใช้เชื้อเพลิง และการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า อันจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในการขับเคลื่อนเป็นกลไกสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสอดรับกับแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สถานที่สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานต่อไป งานนี้จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ สรงน้ำพระพุทธรูป ในประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)

วันที่ 12 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงสงกรานต์นั้น ในหลาย ๆ พื้นที่ จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองนำไปตั้งไว้ในที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มจพ.
banner

ผอ.กองกลาง ร่วมพิธีมุทิตาจิตแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางเบญจมาศ จงรัก ผู้อำนวยการกองงานสำนักงานสภา และนายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่พระมหาบุญยอด สุเมโธ (น.ธ. เอก, ป.ธ ๓, Ph.D) เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ อ่านคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดและแต่งตั้งไวยาวัจกรวัดมัชฌันติการาม โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อุโบสถวัดมัชฌันติการาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บุกเบิก ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

กองกลาง มจพ. ร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อรับผู้แทนจากสำนักงานเขตบางซื่อ ในโอกาสเข้าพบอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และบุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อประสานและขอความร่วมมือในการขานรับกิจกรรมจากประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ทั้งนี้ บุคลากร กองกลาง มจพ. ได้พร้อมใจและร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดโลกเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30-21.30 น. ที่ผ่านพร้อมกันกับอีก 7,000 เมือง ทั่วโลก ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. จดหมายข่าวส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง (ราย 3 เดือน ) ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 จะเป็น (ราย 3 เดือน) ที่จะรวบรวมความรู้ หรือกิจกรรมข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ไม่จะเป็นเรื่องภาวะโลกร้อน (Global warming) ลดโลกร้อน การรักษ์โลก ประหยัดการใช้น้ำ ใช้ซ้ำ ลดการซื้อของใหม่ การประหยัดค่าพลังงาน และกระจายข่าว รณรงค์ ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการลดโลกร้อน สู่มวลสมาชิกกองกลางได้อ่านกันค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. โทรศัพท์ 1121,0-2586-9010 ขวัญฤทัย ข่าว
banner

ประกาศ กองกลาง เรื่อง การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ปี'65

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มจพ. ได้ลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ปี 2565เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สืบเนื่องจาก ส่งเสริมให้กองกลางมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบาย และแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการทำงาน กอปรกับหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 บุคลากรต้องปรับวิถีการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับการดำเนินชีวิตเป็นปกติบนพื้นฐาน New normal เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการกิจกรรมที่สอดรับกับการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานเป็นปกติบนพื้นฐาน New normal รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ New normal ชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวในสภาวะ COVID-19 เพื่อการส่งเสริมบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เน้น Social Distancing เว้นระยะห่าง ทางสังคมระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือบุคลากรกองกลางทุกท่านให้ถือเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการตอบสนองต่อนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ขวัญฤทัย ข่าว
banner

ผอ.กองกลาง มจพ. ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระวิชรธรรมเมธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร มาถวายแด่ พระวชิรธรรมเมธี (อารยพงศ์ อารยธมฺโม เทศเพ็ญบริรักษ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เลขานุการวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบหมาย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีแลร่วมถวายมุทิตาสักการะ ขวัญฤทัย ข่าว