นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงาน 
     ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
 

เขียนเมื่อ 17 ต.ค. 2565