ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  พร้อมด้วยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ของนางมุกดา  จงชนะชววัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ
นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ขวัญฤทัย ข่าว 

เขียนเมื่อ 28 ต.ค. 2565