กองลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ดังต่อไปนี้

  1. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการพิเศษ”
  2. นางสาวภณินทร์รัตน์ บุญพัชรโยธิน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ”
  3. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ”
  4. นางกรรณิการ์  สุภณชัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารบรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญงาน”

เขียนเมื่อ 16 มิ.ย. 2565