เมื่อวันที่ 26 พ.ค 65 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ภายใต้หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากรสังกัดกองกลาง มจพ. ได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในภายใต้หลักเกณฑ์ พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลัง รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี คุณนิติกร นิตยาชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (CGIA) และคุณทิพยวัลย์ ศรีพนม หัวหน้าสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (CGIA) เป็นวิทยากรในการมาถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

 

เขียนเมื่อ 06 มิ.ย. 2565