นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลาง   พร้อมด้วย นางเบญจมาศ จงรัก ผู้อำนวยการกองงานสำนักงานสภา   และนายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่พระมหาบุญยอด สุเมโธ (น.ธ. เอก, ป.ธ ๓, Ph.D) เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ  อ่านคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดและแต่งตั้งไวยาวัจกรวัดมัชฌันติการาม  โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อุโบสถวัดมัชฌันติการาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565   

 

บุกเบิก ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

เขียนเมื่อ 08 เม.ย. 2565