shoe image

ขอแนะนำจดหมายข่าว (E-Newsleter)ฉบับปฐมฤกษ์  ราย 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
จากศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม (Education Law and Industry Resources Information Center) 
หรือ ELIC อนุมัติการจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภายใต้สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ.
มีบุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงานจำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  งานวิจัย  
งานบริการวิชาการตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า 
เบื้องต้น  
    ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนได้ที่ https://elic.kmutnb.ac.th/index.php หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ elic@op.kmutnb.ac.th หรือ QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ 

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

เขียนเมื่อ 25 พ.ย. 2565
เอกสารประกอบเรื่อง จดหมายข่าว (E-Newsleter) ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
ดาวน์โหลด