เมื่อวันที่วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงบวก (Creative Thinking) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลาง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณบดี สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting

            โครงการการพัฒนาการคิดเชิงบวกมีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน สร้างกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจ ในงานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการ 

เขียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565