คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพ กองกลาง มจพ.   ได้จัดทำจดหมายข่าวส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง   (ราย 3 เดือน )  ฉบับเดือน เมษายน -  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เป็นการรวบรวมกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว และเพื่อการแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  มจพ. โทรศัพท์ 1121,0-2586-9010

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

เขียนเมื่อ 29 เม.ย. 2565