ภารกิจ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

หน่วยธุรการ

 • งานด้านธุรการและสารบรรณ
 • งานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • งานด้านการเงินและพัสดุ
 • งานด้านบุคคล

หน่วยสื่อประชาสัมพันธ์

 • งานโสตทัศนศึกษา
 • งานศิลปกรรม
 • งานบันทึกภาพ
 • งานการให้ยืม/จัดเก็บสื่อ

หน่วยประชาสัมพันธ์

 • งานประชาสัมพันธ์ภายใน
 • งานประชาสัมพันธ์ภายนอก
 • งานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
 • งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

หน่วยบริการและต้อนรับ

 • งานต้อนรับ
 • งานบริการ
 • งานประสานงาน
 • งานจัดเลี้ยง
...
...